AVÍS LEGAL

L'accés i la participació en els diferents fòrums permanents, en el tauler d'anuncis i en els xats o tertúlies que es desenvolupin en el si de la pàgina web de CENTAC impliquen l'acceptació i el compliment d'aquestes Condicions Particulars:

  • Els usuaris de fòrums, blogs, tauler d'anuncis i xats es comprometen a respectar les presents Condicions Generals d'Ús, la legislació vigent, les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats. En particular, els usuaris d'aquests serveis evitaran qualsevol atemptat contra la dignitat i la llibertat de les persones, així com contra qualssevol altres drets i llibertats fonamentals recollits a la Constitució Espanyola i a la Declaració Universal de Drets Humans.
  • Els usuaris evitaran qualsevol tipus de manifestació falsa, abusiva, obscena, amenaçadora o que infringeixi de qualsevol manera la legislació vigent.
  • Les intervencions dels usuaris estaran sempre presidides pel respecte cap a terceres persones, intervinents o no en els fòrums o tertúlies, i cap a les opinions de la resta dels participants.
  • Considerant la naturalesa d'aquests serveis, resulta pràcticament impossible la revisió o control dels missatges enviats pels usuaris, per la qual cosa CENTAC no pot de cap manera responsabilitzar-se de les manifestacions o opinions que es poguessin expressar en els diferents fòrums permanents, en el tauler d'anuncis o en els xats o tertúlies que es desenvolupin en el seu si.
  • No obstant l'anterior, CENTAC procurarà en tot moment la correcta utilització d'aquests mecanismes o serveis, i vetllarà pel màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d'expressió emparada per la Constitució Espanyola, reservant-se en tot cas el dret a denegar o eliminar les intervencions de continguts il·lícits o que consideri inconvenients sense necessitat de justificació o explicació alguna, quan en tingui coneixement efectiu.
  • Les opinions aportades als diferents fòrums de debat o tertúlies, permanents o ocasionals, seran transcrites i posades a disposició en línia de qualsevol interessat que desitgi consultar-les. Per tant, els autors d'aquelles aportacions que, per la seva originalitat, poguessin ser qualificades com a obres a tenor de la Llei espanyola de Propietat Intel·lectual, cedeixen a CENTAC els drets de reproducció i comunicació pública sobre aquestes contribucions en règim de no exclusivitat. La cessió s'entén realitzada a títol gratuït, tindrà durada il·limitada i eficàcia a nivell mundial.
  • Qualsevol missatge enviat als fòrums o als xats implica la seva cessió il·limitada i irreversible i podrà ser reproduït per CENTAC en qualsevol secció del lloc.
  • Els usuaris s'obliguen al fet que el contingut aportat a la pàgina web de CENTAC no contindrà material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (incloent drets d'exclusivitat o publicitat), tret que el titular legal dels dits drets li hagi atorgat una llicència o autorització formal, o estigui legalment autoritzat de qualsevol altra forma, per publicar el material en qüestió.
  • Patronos de CENTAC: El Corte Inglés, Fund. ONCE, Fund. Vodafone, Telefónica, Tüv Rheinland, CERMI, RPSD, Red. CEAPAT, CRE