NORMATIVA

Recollemos toda a normativa Europea, Nacional e Autonómica relacionada cos nosos obxectivos. Tamén compilamos toda a información relacionada coa estandarización, homologación e impulso da Sociedade da Información relacionada coa accesibilidade.

Co desenvolvemento da sociedade do benestar, o acceso aos bens e servizos converteuse nunha esixencia á que non se pode renunciar. Por iso, as organizacións supranacionais, o Estado español e os gobernos autonómicos, en virtude das súas competencias, elaboraron e desenvolveron leis para garantir os dereitos dos maiores e das persoas con discapacidade e as súas familias, en igualdade de condicións respecto ao resto dos cidadáns.

Por outra banda, no eido da Sociedade da Información xurdiron novas necesidades de homologación e de estandarización, que aliñan a oferta de tecnoloxías da accesibilidade e a demanda dos colectivos de discapacitados.

Esta sección ofrece información sobre a normativa e lexislación aplicable ás tecnoloxías da accesibilidade e os produtos de apoio. Ademais, fai referencia ás necesidades de estandarización e homologación do sector das tecnoloxías da accesibilidade.

  • Patronos de CENTAC: El Corte Inglés, Fund. ONCE, Fund. Vodafone, Telefónica, Tüv Rheinland, CERMI, RPSD, Red. CEAPAT, CRE